អភិវឌ្ឍន៍

វត្ថុវិស័យ

ធនាគារឯកទេសវិនិយោគទីមួយបានផ្តេចញារចិត្តដើម្បីបង្កើនការទ្រទ្រង់ទៅលើ
ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស ធនតូច និង មធ្យម
(SME) ជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ
សមាជិកបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និង វិន័យ ល្អ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

យុទ្ធសាស្ត្រ

យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់របស់ធនាគារឯកទេសវិនិយោគទីមួយគឺដើម្បីសម្រេចនូវ
គោលបំណងទៅតាមសម្មត្ថភាព និងលទ្ធភាពនៃសហគ្រាស
ធនតូច និង មធ្យម
(SME) ជាពិសេស នៅក្នុងបរិវេណនៃការអភិវឌ្ឍន៍
សហគ្រិន និង អ្នកដឹកនាំ ទីផ្សារ និង ការផ្សព្វផ្សាយ ការអភិវឌ្ឍន៍នៃផលិទ្ធិផល
និង ការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិជ្ជា និង ការផ្តល់សេវាកម្ម កែនរំលឹកទៅលើ
សហគ្រាសធន់តូចនិងមធ្យម
(SME) ។

សកម្មភាព កម្មវិធី និង សេវាកម្ម

  • ការផ្តល់អោយនូវកម្ចីដល់ កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
  • ការផ្តល់ប្រឺក្សា
  • ការអភិវឌ្ឍន៍អភិបាលកិច្ចល្អ
  • ការចូលរួមធ្វើវិនិយោគទុន
  • ការអភិវឌ្ឍន៍នៃការធានាបាននូវសន្តិសុខ